Algemene Voorwaarden

1 Definities

Klant: Bedrijven in bezit van een kvk of non profit organisatie,
Consument: natuurlijk persoon die Producten en/of Diensten van Buzz koopt voor privégebruik;
Buzz: Buzz-commerce handelend onder de handelsnaam Afiant Commerce BV
Leveringsdatum: door Buzz aangegeven datum of periode wanneer Producten en/of Diensten worden geleverd;

Prijs: Prijs voor Producten exclusief vervoerskosten, verzekering;
Producten: zaken tot koop waarvan de Klant zich tegenover Buzz verbindt;

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Buzz en alle aangegane overeenkomsten.
2.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.3 Indien ook de Klant naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Buzz is ingestemd.
2.4 Door het van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

3 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de Klant tot het doen van een aanbod. Buzz is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de Klant geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
3.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Buzz is niet gebonden aan een aanbieding indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op haar website of in mailings.
3.3 Buzz behoud zich het recht als bij opdracht een prijswijziging is doorgevoerd deze door te berekenen aan de klant.
3.4 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 10 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
3.5 Een aanbod van de Klant als genoemd in artikel 3.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
– (1) de Klant geeft precies aan welk product en/of dienst hij wil kopen dan wel afnemen;
– (2) Buzz heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht en deze offerte is door de Klant getekend en door Buzz ontvangen;
– (3) de Klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data zijn via elektronische weg aan Buzz verzonden en door Zoomoi ontvangen.
3.6 Een overeenkomst komt tot stand:
– in geval van een aanbod als bedoeld in 3.4 onder
(1): op het moment dat het aanbod van de potentiële Klant door Buzz uitdrukkelijk is aanvaard;
– in geval van een aanbod als bedoeld in 3.4 onder
(2): op het moment dat Buzz een orderbevestiging aan de Klant heeft overhandigd;
– in geval van een aanbod als bedoeld in 3.4 onder
(3): op het moment dat een bevestiging per email is verzonden naar het door Klant opgegeven email-adres.
3.7 De Klant en Buzz komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden als opgesteld in artikel 3.4 en 3.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Buzz gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
3.8 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Buzz garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

4 Prijs en betaling

4.1 De door Klanten te betalen Prijs en overige kosten, waaronder die van vervoer, verzekering en BTW, wordt duidelijk vermeld in Buzz offerte en/of orderbevestiging en in de factuur.
4.2 Klanten dienen direct contact op te nemen met Buzz, wanneer zij een fout of afwijking met hun bestelling in de orderbevestiging en/of de factuur ontdekken opdat problemen rond de vraag wat Afiant Commerce BV had moeten leveren kunnen worden voorkomen.
4.3 Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden.
4,4 Buzz kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Nieuwe betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite van Buzz.
4.5 Bij bestellingen anders dan per internet betalen Klanten voorafgaand aan de levering van Producten en/of Diensten, tenzij een andere vorm van betaling schriftelijk is overeengekomen.
4.6 Indien op de vervaldatum van een factuur geen betaling is ontvangen, is de Klant na ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het nog verschuldigde. Niet-consumenten zijn de wettelijke rente vermeerderd met 2% verschuldigd.
4.7 Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Buzz als gevolg van de niet nakoming door Klant van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.8 In geval van niet-tijdige betaling is Buzz bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
4.9 Indien gerede twijfel bij de opdrachtnemer bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer bevoegd de aflevering van bestelde zaken uit te stellen, totdat de opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer genoegzame zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtnemer lijdt door deze vertraagde aflevering.
4.10 De klant dient de factuur te voldoen bij opdracht mits anders is overeengekomen met Buzz.
4.11 Afwijkende betalingstermijnen zullen altijd op de orderbevestiging en factuur vermeld staan.

5 Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Genoemde levertijden in offertes en op de website gelden slechts als indicatie en gelden nimmer als fatale termijn. Buzz zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren. Mocht dit niet lukken dan neemt Buzz contact op met de Klant.
5.2 Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Klant. Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan EUR 5.000,- Bij hogere bedragen gaat het risico over op de Klant op het moment dat de bestelling aan de vervoerder is afgegeven.
5.4 Indien een geleverde bestelling, verzonden middels DPD of DHL of andere transporteur, om welke reden dan ook ‘retour afzender’ wordt gestuurd, wordt de order geannuleerd en worden de gehele orderkosten bij de besteller van het product in rekening gebracht. Deze orderkosten dienen vervolgens binnen 14 dagen voldaan te zijn.

6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Klant over, nadat de Klant al hetgeen de Klant ter zake van enige overeenkomst met Buzz is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
6.2 De Klant mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

7 Aanvaarding en herroepingsrecht

7.1 De Klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Producten die zijn gekocht is toegestaan binnen veertien (14) dagen na levering, mits het product, de originele verpakking en de bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade per pakketdienst te worden aangeboden.
7.2 In aanvulling op het vorige lid geldt dat de Klant een product niet kan terugsturen wanneer sprake is van één of meer van de volgende situaties:
– Het product was speciaal voor de Klant op maat gemaakt;
– Het product is gedurende de periode dat de Klant het op zicht had gebruikt of beschadigd geraakt;
– Het product is niet meer compleet;
– Het product bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken;
– Het product bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde fabrieksverpakking (een met zorg opengemaakte verpakking wordt door Buzz niet als een beschadigde verpakking beschouwd);
– Het product is duidelijk persoonlijk van aard;
– Het product kan door haar aard niet worden teruggezonden;
– Het product kan snel bederven of verouderen;
– Het product computerprogrammatuur waarvan de verzegeling is verbroken.
Bij ontvangst van een product door Buzz als hierboven beschreven zal per product een waardeanalyse gemaakt worden. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten zullen in rekening worden gebracht aan de Klant.
7.3 Niet-consumenten mogen Producten afwijzen wegens non-conformiteit, zichtbare afwijkingen met het overeengekomen binnen 7 dagen na aflevering. Daarna worden de Producten geacht te zijn aanvaard.
7.4 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Klant.
7.5 Transportschades dienen binnen 1 werkdag na ontvangst van de zending bij de opdrachtnemer gemeld te worden
7.6 Alvorens een product retour wordt gestuurd dient opdrachtgever een RMA nummer aan te vragen. Bij ontvangst van het product zonder RMA nummer wordt deze direct retour gestuurd aan de verzender.

8 Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Buzz garandeert dat Producten gedurende twaalf maanden vanaf de Leveringsdatum vrij zullen zijn van gebreken tenzij anders in de orderbevestiging is overeengekomen. Indien het Product binnen de garantietermijn een gebrek vertoont zal Buzz het binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen of vervangen.
8.2 Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant Buzz direct na ontdekking hiervan in kennis te stellen.
8.3 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Buzz of de fabrikant zijn verricht;
– indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
– indien het product volledig voldoet aan de door de fabrikant verstrekte productspecificaties;
– indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
8.4 Retourzendingen in geval van garantie zijn voor rekening van de afzender, tenzij anders overeengekomen.
8.5 Indien bij een onder garantie retour gezonden product niet als garantie behandeld kan worden zullen alle gemaakte kosten op de afzender in rekening worden gebracht.
8.6 Alvorens een product retour wordt gestuurd dient opdrachtgever een RMA nummer aan te vragen. Bij ontvangst van het product zonder RMA nummer wordt deze direct retour gestuurd aan de verzender.

9 Aansprakelijkheid

9.1 Buzz beperkt haar aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook tot de factuurwaarde. Iedere overige of verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten, tenzij dit op grond van de wet niet is toegestaan. Buzz is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
9.2 De Klant is gehouden Buzz te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Buzz mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Klant dienen te komen.
9.3 Het is mogelijk dat Buzz op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Buzz is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

10 Overmacht

10.1 In geval van overmacht is Buzz niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

11 Vertrouwelijkheid

Ieder der partijen dient alle vertrouwelijke of vertrouwelijk blijkende informatie die zij van de andere partij ontvangt te behandelen zoals zij haar eigen vertrouwelijke informatie behandelt.

12 Consumentenrechten

Deze Voorwaarden zijn opgesteld conform de Nederlandse wetgeving en worden regelmatig geactualiseerd. Indien een bepaling van deze Voorwaarden niet in overeenstemming is met Nederlandse consumentenwetgeving heeft de wetgeving voorrang.

13 Toepasselijk recht en Bevoegde rechter

Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van geschillen, is een rechter in Nederland bevoegd. Ten aanzien van geschillen tussen een klant en Afiant Commerce BV, is de rechter in de woonplaats of het werkelijke verblijf van de klant mede bevoegd.

14 Diversen

14.1 Buzz-commerce handelende onder de handelsnaam Afiant Commerce BV, is gevestigd te (2661 GZ) Bergschenhoek, Weg en Bos 80E en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, Regio Haaglanden onder nr. 61946281. Het BTW-identificatienummer is NL 854560646.B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan eerder in dit lid genoemd adres of naar het e-mailadres zoals staat aangegeven op de internetsite.
14.2 Afiant Commerce BV streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen 48 uur te behandelen en eventueel te beantwoorden.

Bijlage I – Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan: Afiant Commerce B.V.
Retouradres: Weg en Bos 80E, 2661 GZ, Bergschenhoek
E-mail: info@buzz-shop.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

    • de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

 

    • de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

 

  • de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

 

herroept/herroepen*.

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.